267 Tăng Bạt Hổ, P. Phú Bình, TP. Huế

Mái Kéo Lượn Sóng

Mái kéo

Mái Kéo Lượn Sóng

Mái kéo

Mái Kéo Lượn Sóng

Mái kéo

Mái Kéo Lượn Sóng

Mái kéo

Mái Hiên Di Động

Mái hiên

Mái Hiên Di Động

Mái hiên

Mái Hiên Di Động

Mái hiên

Mái Hiên Di Động

Mái hiên

Mái che

Mái che

Mái che

Mái che

Bạt thả

Bạt thả

Bạt thả

Bạt thả